Đây là chiến lược đem lại lợi nhuận tốt nhất cho các nhà đầu tư. Với hình thức này, nhà đầu tư sẽ tham gia các công việc trong các gia đoạn dự án như: góp vốn, vay vốn và chia sẻ lợi nhuận. Nhà đầu tư sẽ góp tối thiểu 30% tổng số vốn đầu tư của dự án, có thể la tiền mặt, nhà đất.

Các ưu điểm nổi bật của Ausprofit :

  • Nhà đầu tư được quyền lựa chọn dự án đầu tư.
  • Được hưởng ưu đãi nếu mua sản phẩm của dự án do chính mình đầu tư.
  • Nhà đầu tư chỉ cần tham gia phần vốn, các quá trình khác LCG Aus sẽ điều hành  để dự án đạt kết quả cao nhất.
  • Lợi nhuận tối thiểu là 30%, có thể lên tới 80%/dự án.
  • Phù hợp với nhà đầu tư là những người làm việc chuyên ngành, nhà đầu tư chưa sở hữu nhà, chưa vay tiền hay nhà đầu tư đã có BĐS. Các nhà đầu tư lớn.

Ausprofit:

This is the strategy bring back the best return to the investors. In this way, the investor will be directly in the work such as contribute the capital, lend fund and distribute the profit. The investor will contribute at least 30% of the project capital in a variety of ways like cash or properties.

The benefits are the following:

  • Investors have the right to choose the suitable projects or develop their projects.
  • Investors get a further discount if buying partly or whole final project
  • investors just involve in the fundraising, the other process of finishing the project will be handled by LCG to get the best results.
  • The shared profit is from 30% and up to 80% per project
  • Suitable for professionals, new investors with 0 mortgages, the big investors.