LCG Australia là một đối tác tiềm năng với nhiều nhà đầu tư với các dịch vụ bao gồm :